Honorarium

Honorarium za czynności jest ustalane z każdym Klientem - indywidualnie ryczałtowo lub według stawek godzinowych w zależności od:

  • rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy,
  • prognozowanej ilości godzin pracy poświęconej przez Adwokata,
  • ilości przewidywanych terminów rozpraw w postępowaniach sądowych,
  • sposobu udzielenia porady prawnej (ustna, pisemna).

Koszt porady ustnej, której czas trwania nie przekracza jednej godziny, wynosi od 50 do 150 zł netto.

Koszty zastępstwa procesowego są ustalane indywidualnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży poza teren Łodzi.