Regulamin usługi e-porada

§ 1
Kancelaria świadczy pomoc prawną za pośrednictwem internetu. Warunkiem udzielenia pomocy prawnej we wskazanej formie jest zapoznanie się i zaakceptowanie „Regulaminu Usługi e-porada”.

§ 2
Działalność Kancelarii polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu opinii prawnych, sporządzaniu projektów pism i umów oraz konsultacjach w zakresie prowadzenia spraw przed sądami i organami administracji na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego.

§ 3
Pomoc prawna udzielana jest z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub na życzenie Klienta w tradycyjnej formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem listu poleconego. Wszelka bieżąca korespondencja pomiędzy Kancelarią a Klientem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4
Świadczenie przez Kancelarię pomocy prawnej w postaci zastępstwa procesowego w postępowaniu przez sądami oraz innymi organami państwowymi i samorządowymi jest możliwe wyłącznie po indywidualnej, osobistej konsultacji z Klientem i nie mieści się w zakresie usług oferowanych w ramach „usługi e-porada”.

§ 5
Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez Kancelarię w związku ze świadczeniem pomocy prawnej w dziale „E-PORADA”.

§ 6
Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię następuje w oparciu o przedstawiony przez Klienta za pośrednictwem internetu stan faktyczny, który w razie konieczności Klient zobowiązany jest uściślić w oparciu o pytania zadawane przez pracowników Kancelarii.

§ 7
W celu uzyskania pomocy prawnej należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce e-porada na stronie internetowej Kancelarii: www.imecenas.com.pl. W treści formularza Klient przedstawia  problem będący  przedmiotem usługi prawnej, w szczególności stan faktyczny oraz  określa jakiego rodzaju pomocy prawnej oczekuje (porada, opinia, projekt pisma lub umowy, konsultacje procesowe).

§ 8
W terminie 2 dni roboczych od otrzymania Zlecenia Kancelaria przekaże na adres e-mail wskazany przez Klienta, warunki, koszty i termin realizacji usługi liczony od daty stwierdzenia wpłaty na konto Kancelarii.

§ 9

  1. W przypadku zaistnienia konieczności wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta zlecenia, w szczególności przedstawionego stanu faktycznego o dodatkowe dane lub informacje niezbędne do udzielenia pomocy prawnej, Kancelaria zwróci się do Klienta z poleceniem przekazania brakujących danych lub informacji. Otrzymanie pomocy prawnej ze strony Kancelarii uzależnione jest w takim przypadku od przekazania przez Klienta brakujących danych lub informacji, zaś termin realizacji usługi liczony jest od nowa od momentu przekazania brakujących informacji.
  2. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy w ocenie Kancelarii wykracza poza ramy możliwości udzielenia pomocy za pośrednictwem Internetu, Kancelaria zastrzega sobie prawo udzielenia propozycji pomocy prawnej w drodze bezpośredniego kontaktu z Kancelarią.

§ 10
Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące usług świadczonych przez Kancelarię, procedur ich wykonywania, jaki i innych istotnych kwestii należy kierować na podany na internetowej stronie głównej   Kancelarii adres poczty elektronicznej.

§ 11
We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle udzielanych usług w ramach usługi e-porada jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kancelarii Adwokackiej Adwokat Eweliny Przybył – Woś.